Endla 69/Keemia 4, 10616 Tallinn
evergreen [at] evergreen.ee

Evergreen Capital OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Üldsätted

 1. Käesolevad Evergreen Capital OÜ „Kliendiandmete töötlemise põhimõtted“ (edaspidi „Põhimõtted“) määravad kindlaks tingimused ning korra, kuidas Evergreen Capital OÜ töötleb kliendiandmeid. „Põhimõtted“ kehtivad kõikide Evergreen Capital OÜ klientide kliendiandmete töötlemisele, sh enne „Põhimõtete“ jõustumist tekkinud kliendisuhetele.
 2. Kliendiga sõlmitud lepinguga võib olla kokku lepitud täiendavaid või detailsemaid kliendiandmete töötlemise nõudeid.
 3. Evergreen Capital OÜ Töötleb Kliendiandmeid nii õigusaktidest (riigisisesed seadused, järelevalve juhendid, määrused kui ka Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks, Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, näiteks Kliendi poolt esitatud taotluse menetlemiseks, Kliendi nõusoleku alusel kui ka Laenuandjaenda õigustatud huvide kaitseks.
 4. Astudes Kliendisuhtesse Laenuandjaga või avaldades tahet Kliendisuhtesse astuda, annab Klient Laenuandjale nõusoleku oma Kliendiandmete töötlemiseks Põhimõtetes sätestatud tingimustel ja korras.
 5. Evergreen Capital OÜ tagab kliendiandmete konfidentsiaalsuse rakendades selleks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Evergreen Capital OÜ nõuab sama ka volitatud töötlejalt.
 6. Evergreen Capital OÜ kogub andmeid järgmistel viisidel: andmed annab klient, Evergreen Capital OÜ teostab päringud avalikesse registritesse, andmed tekivad lepingu täitmisel.
 7. Juhul kui klient keeldub esitamast Evergreen Capital OÜ-le kliendiandmeid lepingu sõlmimise eelselt, võib Evergreen Capital OÜ keelduda kliendiga lepingu sõlmimisest.

Mõisted

Kliendiandmed on igasugune teave, mis on Laenuandjale Kliendi kohta teatavaks saanud Kliendisuhte raames (nt isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms), sh teave, mida Laenuandja on seaduslikul teel kogunud avalikest andmebaasidest ja avalikest kanalitest või saanud Kolmandatelt isikutelt.

Klient (andmesubjekt) on isik, kes on avaldanud soovi Evergreen Capital OÜ teenuse kasutamiseks (nt esitanud taotluse lepingu sõlmimiseks) või kes kasutab või on kasutanud Evergreen Capital OÜ teenust või kes on muul viisil seotud Evergreen Capital OÜ osutatava teenusega (nt käendaja või tagatisvara omanik laenulepingus).

Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (andmetekogumine, säilitamine, kasutamine ja edastamine).

Laenuandja on Evergreen Capital OÜ

Vastutav töötleja on Evergreen Capital OÜ.

Kolmas isik on iga füüsiline ja juriidiline isik, kes ei ole Klient, Laenuandja ega Volitatud töötleja ega isik, kes võib Kliendiandmeid töödelda Vastutava töötleja või Volitatud töötleja otseses alluvuses.

Käesolevad Põhimõtted kohalduvad ulatuses, milles nad ei lähe vastuollu Teenuste tingimustega.

Andmete töötlemise üldpõhimõtted

 1. Kliendiandmete Töötlemine Evergreen Capital OÜ-s toimub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 (Andmekaitse määrus), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevatesPõhimõtetes sätestatud nõuete kohaselt. Kliendiandmete Töötlemise tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ning muudes Laenuandjateenustega seotud dokumentides.
 2. Laenuandja rakendab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid Kliendiandmete kaitsmise tagamiseks ning Kliendiandmete töötlemise jälgimiseks.
 3. Laenuandja töötleb Kliendiandmeid, sealhulgas avaldab neid Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele: seaduse või muu õigusakti alusel ilma Kliendi nõusolekuta või Kliendi nõusolekul.
 4. Laenuandja kogub ning töötleb Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik Põhimõtetes sätestatud eesmärkide saavutamiseks.
 5. Laenuandjaja tema töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Kliendiandmeidkonfidentsiaalsena tähtajatult ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. Laenuandjalubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik talle määratud tööülesannete täitmiseks.

Kliendiandmete koosseis ja töötlemise eesmärgid

 1. Evergreen Capital OÜ töötleb kliendiandmeid peamiselt alljärgnevatel eesmärkidel:
  • isiklikke andmeid (nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed jne) isiku identimiseks;
  • kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) kliendile teabe ja finantsteenusepakkumiste edastamiseks;
  • andmed Kliendi töö, õpingute või tegevuse kohta (nt haridus, õppeasutus, töökoht, amet, kaitseväes teenimine, pensionil olemine jms),mida kasutatakse Kliendi krediidivõime hindamiseks ja Kliendile sobiva Teenuse pakkumiseks;
  • andmeid kliendi tegevuse ja vara päritolu kohta (andmed tööandja, äritegevuse kohta jne) selleks, et tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu.
  • kliendi finantsandmeid (sissetulek, vara, kohustused, varasem maksekäitumine, võlgnevused, info kliendiga sõlmitud lepingute täitmise kohta jne) selleks, et teha kindlaks kliendi maksevõime, uurida tema tarbimisharjumusi, hinnata kliendile pakutava toote asjakohasust või sobivust ja pakkuda talle sobivaid finantsteenuseid;
  • seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, notarite, kohtutäiturite ja teiste ametiasutuste ning – isikute järelpärimistest saadud andmed, andmed Kliendi seotuse kohta rahapesu, terrorismi rahastamise või organiseeritud kuritegevusega jne), mida kasutatakse Kliendi usaldusväärsuse hindamiseks;
 2. Käesolevate põhimõtete punktides on esile toodud kliendiandmete töötlemise peamised eesmärgid. Lisaks nendele võib Evergreen Capital OÜ töödelda kliendiandmeid ka alljärgnevatel eesmärkidel:
  • kui see on vajalik Laenuandja ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Laenuandja muu õigustatud huvi korral.
  • selleks, et hallata ja täita sõlmitud lepingut. Selleks võib Evergreen Capital OÜ kontrollida lepingu alusel tehtud tehinguid ja toiminguid, uuendada kliendilt kogutud andmeid, nõuda sisse võlga jne;
  • selleks, et korraldada kliendigruppide, toote ja teenuse turuosade ning muude finantsnäitajate statistilisi uuringuid ning analüüse;
  • kliendi poolt esitatud andmete täiendamiseks ja kontrollimiseks, samuti lepingulise suhte loomiseks või sellega seotud otsuste tegemiseks või ning võimaliku hoolsuskohustuse täitmiseks on Laenuandjal õigus koguda Kliendi kohta andmeid Kolmandatelt isikutelt (nt töösuhte olemasolu kontroll Kliendi poolt avaldatud tööandjalt) ja Laenuandjale õiguspäraselt ligipääsetavatest andmekogudest ja avalikest allikatest (nt AS Creditinfo Eesti andmed, kinnistusraamatu andmebaas, Ametlikud Teadaanded jmt.)

Kliendiandmete avaldamine kolmandatele isikutele

 1. Laenuandjal on õigus edastada Kliendiandmeid (välja arvatud Isikuandmete eriliike) järgmistele Kolmandatele isikutele ja Klient ei loe seda konfidentsiaalsuse hoidmise kohustuse rikkumiseks:
  • teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt käendajad, kaaslaenusaajad, garantiiandjad, tagatisvara omanikud, tõlke-, side- , IT-ja postiteenuse osutajad);
  • andmekogude pidajatele, nt Maksehäirete registri pidajatele (nt Creditinfo) vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil, samuti selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;
  • nõudeõiguse loovutamisel uuele võlausaldajale;
  • Eesti või välisriigi krediidi- ja finantseerimisasutusele vastates järelepärimisele, mille eesmärk on koguda kliendi kohta infot, et hinnata kliendi usaldusväärsust ning tõkestada terrorismi rahastamist ja rahapesu;
  • kui Klient on rikkunud oma lepingust tulenevaid kohustusi Laenuandja ees, on Laenuandjal õigus avaldada lepingu rikkumisega seotud andmeid (võla suurus, viivispäevade arv jms) kooskõlas õigusaktidega krediidivõimelisuse hindamiseks või muul samasugusel eesmärgil Kolmandatele isikutele, samuti maksehäireregistri pidajatele, avalikustamaks lepingu rikkumise andmeid vastavates registrites. Maksehäireregistri pidajakson AS Creditinfo Eesti (registrikood 10256137).

Kliendi isikuandmete säilitamine

 1. Laenuandja ei Töötle Kliendi Isikuandmeid kauem kui see on vajalik selliste andmete Töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks Kliendiga sõlmitud lepingust tuleneva vaidluselahendamiseks või võimaliku vaidluse lahendamiseks.
 2. Laenuandja säilitab Kliendi Isikuandmeid üldjuhul kuni kliendisuhtest tulenevate võimalike nõuete aegumistähtaja lõppemiseni, kui õigusaktist ei tulene otsest kohustust säilitada Kliendi Isikuandmeid muu tähtaja jooksul.
 3. Kliendiandmed, mida on kogutud Kliendi nõuetekohase nõusoleku alusel säilitatakse kuni Kliendi vastavasisulise taotluseni nimetatud andmed kustutada ning Laenuandjal puudub õigustatud huvi nende edasiseks säilitamiseks.

Kliendi õigused andmete töötlemisel

 1. Klient võib Evergreen Capital OÜ-lt küsida enda kohta käivaid andmeid ja nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava taotlusega peab klient pöörduma (vajadusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) Evergreen Capital OÜ poole;
 2. Evergreen Capital OÜ vastab esitatud taotlusele õigusaktidega ettenähtud tähtajal, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul, arvestades taotluse saamise päevast. Kui enne vastuse koostamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt selgitada ja kontrollida, võib Evergreen Capital OÜ vastamise tähtaega pikendada;
 3. Kliendil on õigus saada Laenuandjalt teavet Kolmandate isikute kohta, kellele Kliendi Kliendiandmeid on edastatud või lubatud edastada;
 4. Kliendil on õigus nõuda nõuda Laenuandjalt Kliendiandmete parandamist;
 5. Klient võib nõuda Evergreen Capital OÜ-lt oma andmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, v.a juhul, kui andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks;
 6. Kliendil on õigus nõuda Laenuandjalt Kliendiandmete töötlemise lõpetamist;
 7. Klient võib piirata oma andmete töötlemist Evergreen Capital OÜ poolt isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18 toodud juhtude;
 8. Klient võib Kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks pöörduda Laenuandja andmekaitsespetsialisti poole aadressil info.evergreencapital [at] gmail.com;
 9. Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole;
 10. Kui tuvastatakse, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud Kliendi õigusi, on Kliendil õigus nõuda talle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alusel ja korras;

Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutmine

 1. Laenuandjal on õigus Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut;
 2. Laenuandja teavitab Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete muutmisest Klienti ette Laenuandja kontoris nähtavale kohale pandud teatega või muul viisil (nt e-kirja teel) vähemalt viieteist (15) päeva enne muudatuste jõustumist.